Chức năng

Nghiên cức cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học: sinh lý, hóa sinh, công nghệ sinh học, sinh thái, tài nguyên sinh vật, môi trường và các chất có hoạt tính sinh học.

Nhiệm vụ

 Nghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản và hiện đại về sinh lý, hóa sinh thực vật, động vật, vi sinh vật.

– Nghiên cứu công nghệ tế bào thực vật, công nghệ gen thực vật, công nghệ tế bào động vật, công nghệ vi sinh, công nghệ tách chiết các chất có hoạt tính sinh học, công nghệ biến đổi sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học xử lý môi trường.

– Điều tra cơ bản về sinh thái, tài nguyên sinh vật và đánh giá tác động môi trường.

– Ứng dụng, triển khai công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực có liên quan.

– Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực có liên quan.

– Quản lý cán bộ, tài chính tài sản của Viện.

Thông tin liên hệ:

VIỆN SINH HỌC NHIỆT ĐỚI
Địa chỉ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Tel: (08) 22181635 - Fax:(08) 38978