Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Viện Công nghệ Môi trường Cộng đồng trở thành một tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, có đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao và uy tín, có các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao; hướng tới xã hội phát triển hài hòa và thân thiện với môi trường.

Sứ mệnh

Sứ mệnh Viện Công nghệ Môi trường Cộng đồng hoạt động nhằm góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng thông qua việc nghiên cứu, chuyển giao, thực hiện các giải pháp thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Lĩnh vực hoạt động

Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực môi trường, năng lượng.

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Dịch vụ Khoa học và Công nghệ: Phản biện khoa học, tư vấn, giám định, lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường; Ứng dụng khoa học và công nghệ vào xử lý, bảo vệ môi trường; Nông nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chúc năng, nhiệm vụ của Viện.

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Nghiên cứu khoa học và thực tiễn; chuyển giao, phát triển khoa học và công nghệ; cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường;

Triển khai, ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu, các quy trình công nghệ vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ môi trường;

Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phân tích, đánh giá, dự báo, xử lý, cải thiện, quy hoạch môi trường;

Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước.