Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng (sau đây viết tắt thành Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tham mưu cho Sở KH&CN và UBND thành phố về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng CNSH phục vụ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, y tế và môi trường;

Nghiên cứu và ứng dụng các CNSH tiên tiến vào sản xuất. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm CNSH theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, phát triển nấm và hoa; sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp;

Tiếp nhận, chuyển giao, dịch vụ, tư vấn và triển khai kỹ thuật hiện đại về CNSH;

Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây, con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin, giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và đảm bảo an toàn sinh học theo quy định của pháp luật;

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

Quản lý sử dụng biên chế lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành cuả nhà nước.

1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Tổng số viên chức, lao động (VCLĐ) Trung tâm là 26 người, trong đó 02 tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh (tại Nhật, Australia…), 04 thạc sĩ và 13 kĩ sư, cử nhân.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị

Hoạt động Nghiên cứu khoa học và Phát triển Công nghệ

Từ năm khi thành lập đến nay, Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng đã và đang thực hiện 06 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, 18 đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và hơn 40 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Hoạt động chuyển giao và ứng dụng tiến bộ KH&CN

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 46 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với 1.910 lượt người tham gia và hỗ trợ thực hiện 14 mô hình ứng dụng cho các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hoạt động tập huấn, chuyển giao công nghệ trong những năm vừa qua đã góp phần thông tin, tuyên truyền ứng dụng các thành tựu tiến bộ khoa học và công nghệ vào cuộc sống. Nhiều mô hình do Trung tâm chuyển giao đã giúp người dân ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố giải quyết công ăn việc làm, tạo ra sinh kế và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hoạt động khác

Xây dựng đề án Mở rộng và nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển Vùng Nam Trung bộ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở góp ý của Bộ KH&CN, ngày 23/3/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn 1771/UBND-SKHCN gửi Thủ tướng chính phủ về việc đề xuất thủ tục phê duyệt và kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án.

3. Định hướng phát triển trong thời gian đến

Ngày 27/7/2020 vừa qua, Đề án ''Mở rộng và nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ'' đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt. Đây là một trong những đòn bẩy giúp Trung tâm phát triển mạnh để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng Nam Trung Bộ.