1. Sứ mệnh

Sứ mệnh của SRISAI là đóng góp vào việc bảo vệ và thúc đẩy pháp quyền, công lý, chủ quyền và quyền chủ quyền cũng như các lợi ích của Việt Nam tại Biển Đông và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương thông qua các hoạt động nghiên cứu chính sách và pháp luật, đối thoại, tranh luận công khai, xây dựng năng lực và các hoạt động tư vấn.

2. Tầm nhìn 2030

Tầm nhìn của SRISAI là tiến tới trở thành một trung tâm nghiên cứu luật biển và tư vấn chiến lược, chính sách hàng đầu khu vực Đông Nam Á.