1. GIỚI THIỆU

1.1. Tên đầy đủ: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

1.2. Tên tiếng Anh: Center for Information and Statistics of Science and Technology Dak Lak Province

1.3. Địa chỉ: 256A Phan Chu Trinh - Phường Tân Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk

1.4. Điện thoại/Fax: 02623.950689

1.5. Email: thongtinkhcndaklak@gmail.com

1.6. Website: www.thongtinkhcndaklak.vn

1.7. Quyết định thành lập: Số 1767/QĐ-UB ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (nay đổi tên thành Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

1.8. Người đại diện pháp luật: Ông Phạm Thanh Liêm - Giám đốc

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Ngay từ những ngày đầu thành lập Ban Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk (1978), hoạt động thông tin cũng được hình thành và thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ban đầu là phục vụ thông tin cho lãnh đạo, thông tin kịp thời các kết quả nghiên cứu khoa học, phổ biến các thành tựu khoa học kỹ thuật, tuyên truyền nâng cao trình độ tiếp nhận khoa học và công nghệ (KH&CN).

Ngày 24/9/1988 Phòng Thông tin thư viện Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật (KHKT) được thành lập, hoạt động thông tin KH&CN đã từng bước được mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng loại hình hoạt động thông tin nhằm phục vụ tốt hơn, đáp ứng kịp thời hơn nhu cầu thông tin KHKT ở địa phương. Tạp chí Thông tin KHKT đã được xuất bản đều đặn hàng quý và ấn hành nhiều tờ rơi, tờ bướm, sao chụp tài liệu gốc... nhằm phổ biến kịp thời đến các ngành, các cấp, từng bước đưa tiến bộ KHKT đến với sản xuất và đời sống của cộng đồng các dân tộc ở địa phương.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN đòi hỏi các hoạt động thông tin phải ngày càng phong phú hơn, đa dạng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo động lực thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và  tỉnh nhà.

Vì vậy, năm 2003 Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 1767/QĐ-UB ngày 13/6/2003) với chức năng chính là triển khai các hoạt động thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động thông tin KH&CN tại địa phương.

Năm 2008, theo Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 08/12/2008 Trung tâm Thông tin Tư liệu KH&CN được đổi tên thành Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND và tại Quyết định 334/ QĐ-UBND, ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN đổi tên thành Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Đến nay, Trung tâm gồm có 09 cán bộ, viên chức trong đó có 02 thạc sỹ và 06 cử nhân Tin học, Kế toán và Xã hội nhân văn và 1 hợp đồng lao động. Những năm gần đây, bằng các nguồn kinh phí của dự án Nâng cao tiềm lực KH&CN, Trung tâm được trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng thông tin với các thiết bị, máy móc phục vụ cho các hoạt động thông tin như: phòng thực hiện chuyên mục truyền hình, hệ thống máy chủ, máy chiếu, máy in màu, máy vi tính, camera, máy chụp hình...

2.2. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

Từ năm 1/2004 – 2/2008: Tiến sĩ Y Ghi Niê – Giám đốc Sở kiêm Giám đốc Trung tâm

Từ 2/2008 đến nay: Thạc sĩ Phạm Thanh Liêm - Giám đốc Trung tâm