DOMI hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Tư  vấn

DOMI cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và phát triển năng lực của tổ chức;

Hoàn thiện hệ thống quản trị nguồn nhân lực của tổ chức, doanh nghiệp thông qua việc tư vấn, chuyển giao phương pháp, công cụ: Tuyển dụng và đánh giá ứng viên; Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc; Hệ thống đánh giá giá trị công việc; Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc; Thiết kế hệ thống lương, thưởng và chế độ đãi ngộ…

Đào tạo và hợp tác quốc tế

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý, đảm bảo tính thực tiễn, sáng tạo và ứng dụng hiệu quả vào công tác quản trị, điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp

Hợp tác với các tổ chức phát triển, các doanh nghiệp, các trường đại học trong và ngoài nước  tổ chức các chương trình tham quan và học tập (study tour) mang tính ứng dụng cao về công tác quản lý và phát triển tổ chức.

Thẩm định và lựa chọn các chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế để xây dựng các chương trình trao đổi giáo dục, phát triển nguốn nhân lực quản lý tại Việt Nam.

 Nghiên cứu & ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ quản lý hiện đại, các chuẩn mực quản lý quốc tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của tổ chức, các chính sách quản lý kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng và Phát triển và các công cụ ( phần mềm, giải pháp hữu ích) trong hoạt động quản lý tổ chức.

Triển khai thực hiện và tham gia các đề tài, dự án thuộc các chương trình nâng cao năng lực quản lý thuộc các bộ, ngành theo chương trình tài trợ của các tổ chức quốc tế và ngân sách nhà nước.