Năm 2005, Phân viện Hải dương học tại Hà Nội tách và đổi tên thành Viện Địa chất và Địa vật lý biển theo Quyết định số 747/QĐ-KHCNVN ngày 02/6/2005 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12/5/2008 đã công nhận Viện Địa chất và Địa vật lý biển thành Viện nghiên cứu quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quyết định 1107/QĐ-VKHCNVN ngày 20/6/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập Viện Địa chất và Địa vật lý biển với chức năng: Nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nhuồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý biển, vật lý hải dương và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.        

Hiện tại, Viện có 74 lao động, trong đó biên chế 60 người (15 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 27 đại học, 02 trung cấp và 08 khác).

Thông tin liên hệ:

VIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ BIỂN

Địa chỉ:   Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84)(24) 3791.0821      Fax:(+84)(24)3756.1647      

Email: imggad@gmail.com      Website:http://imgg.vast.vn