Chức năng

 • Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực KHCN vật liệu; nghiên cứu phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào thực tế sản xuất và đời sống. Tham gia tư vấn triển khoa học và công nghệ vật liệu, hóa dược.
 • Viện là đầu mối đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Hóa và Vật liệu cho Học viện Khoa học Công nghệ -Viện HLKHCN Việt Nam.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn, phân tích đánh giá thuộc lĩnh vực Hóa-Vật liệu-Y sinh dược,…
 • Điều tra, nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng khu vực phía Nam; đào tạo cán bộ về sinh thái, tài nguyên sinh vật và những lĩnh vực khác có liên quan.

Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu cơ bản và cơ sở khoa học trong các lĩnh vực: vật liệu và công nghệ nano, vật liệu vô cơ, vật liệu hữu cơ, vật liệu xúc tác, vật liệu hóa dược, vật liệu quang hóa, vật liệu phụ gia dầu khí, nhiên liệu, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu xử lý môi trường, vật liệu tiên tiến ứng phó biến dổi khí hậu, biển, hải đảo, hương liệu và các chất có hoạt tính sinh học;
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị cao;
 • Triển khai các kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học vật liệu và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực khoa học vật liệu ứng dụng và các lĩnh vực khác có liên quan (tham gia tư vấn, phản biện, thẩm định các đề án và các chương trình khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu của Viện, chế tạo thiết bị phục vụ các vấn đề liên quan…);
 • Sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ các sản phẩm trong lĩnh vực vật liệu, hóa học, sinh học, y dược, vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu xử lý môi trường, vật liệu tiên tiến ứng phó biến dổi khí hậu, biển, hải đảo và các lĩnh vực khác có liên quan theo qui định của pháp luật.
 • Đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học vật liệu ứng dụng và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học vật liệu ứng dụng và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Điều tra, nghiên cứu về cấu trúc và chức năng các hệ sinh thái, sinh thái học cá thể, sinh thái học quần thể và sinh thái nhân văn;
 • Nghiên cứu khu hệ động vật, thực vật và nấm ở các tỉnh phía Nam; phát hiện, đánh giá, kiến nghị các biện pháp phục hồi, phát triển các loài thực vật, động vật, nấm có nguy cơ bị đe dọa, bảo vệ nguồn gen;
 • Nghiên cứu những tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học, đề xuất phương hướng giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu;
 • Nghiên cứu, đánh giá nguồn tài nguyên sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn, thủy vực, đưa ra các biện pháp quản lý, sử dụng bền vững các hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật;
 • Nghiên cứu, phát hiện các hệ sinh thái nhạy cảm, dự báo diễn thế sinh thái, đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý, cải tạo, phục hồi các hệ sinh thái;
 • Giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và phát triển bền vững;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh thái và tài nguyên sinh vật;
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu chuyên ngành sinh thái, tài nguyên sinh vật.
 • Quản lý về tổ chức, bộ máy, quản lý và sử dụng công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam; Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định Nhà nước;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.