Theo Quyết định số 206/QĐ-VHL ngày 25/2/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Địa lý, Viện Địa lý có chức năng và nhiệm vụ như sau:

Nghiên cứu cơ bản qui luật và quá trình địa lý tự nhiên; đặc trưng địa lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ bản về phương pháp địa lý học;

Đánh giá tổng hợp, điều tra cơ bản điều kiện, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn và môi trường;

Nghiên cứu cơ bản địa lý kinh tế, xã hội, nhân văn và những tác động của quá trình toàn cầu hóa;

Nghiên cứu dự báo, cảnh báo thiên tai và các biến động môi trường địa lý do tác động của con người và của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu;

Nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực địa lý; thẩm định, tư vấn, đánh giá tác môi trường các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội;

Tổ chức thực hiện dịch vụ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;

Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo địa lý và các lĩnh vực khác có liên quan;

Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo qui định của Nhà nước và của Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam;

Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo qui định của Nhà nước;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam giao.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:  Nhà A27, Số 18 Hoàng Quốc Việt - P. Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 4) 3 756 3539
Fax: (84 4) 3 836 1192

Email: qlthvdl@gmail.com