Sứ mệnh của Nhà trường

Là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hợp tác quốc tế.

Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức của Nhà trường gồm: Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng, các khoa giáo viên, các đơn vị quản lý học viên, bảo đảm vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác của một đơn vị quân đội.
- Các đối tượng học viên được tổ chức quản lý tại các hệ, tiểu đoàn. Đội ngũ cán bộ quản lý học viên được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm, có khả năng tổ chức tốt các hoạt động quản lý, rèn luyện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
- Các khoa giáo viên được tổ chức thành 14 khoa; đội ngũ giảng viên 100% được đào tạo cơ bản, chính quy; nhiều giảng viên đã trải qua thực tế chiến đấu, quản lý, chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu; mẫu mực, nhiệt tình, trách nhiệm; 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học; tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học gần 60%.

Triển vọng đào tạo, nghiên cứu khoa học
Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Quyết định 2523/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 791-NQ/QƯTW của Quân uỷ Trung ương “về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Trường Đại học Chính trị đang mạnh dạn, sáng tạo, xúc tiến nhiều giải pháp khẩn trương, quyết liệt nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng tiềm lực, uy tín khoa học của Nhà trường; đa dạng hoá các sản phẩm khoa học; giữ vững là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có uy tín của quân đội và quốc gia.