Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trực thuộc Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách du lịch, phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch; cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành.

2. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch để trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

a) Chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, chiến lược, chính sách phát triển du lịch; 
b) Chương trình về bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên du lịch và môi trường du lịch.

2. Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch năm năm, hàng năm của Viện; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. 

3. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển du lịch; các chương trình, đề án, dự án.

4. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch về phát triển du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu du lịch, tuyến du lịch, các dự án về du lịch hoặc liên quan đến du lịch.

5. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật ngành du lịch, các giải pháp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả kinh doanh du lịch.

6. Tổ chức công tác thông tin về khoa học chuyên ngành du lịch; biên tập, xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực du lịch để phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ về du lịch.

7. Tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động của ngành du lịch; thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, tư vấn phát triển du lịch; ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, đề tài, dự án quy hoạch phát triển du lịch với các tổ chức, cá nhân, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học theo quy định của pháp luật.

8. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức điều tra, khảo sát phục vụ công tác nghiên cứu phát triển du lịch (khảo sát thực địa, điều tra thị trường).

10. Tham gia đào tạo đại học và tổ chức đào tạo sau đại học thuộc các chuyên ngành về du lịch. Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên ngành du lịch cho công chức, viên chức và các đối tượng khác trong ngành du lịch.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục du lịch; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch.

13. Quản lý biên chế, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch; quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.   

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.