Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam. Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật. MSD hướng tới một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò đôc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội và quyền của các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương được đảm bảo và tôn trọng.
Ngay từ khi Viện được thành lập đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ là nơi bảo tồn, nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia Hán Nôm. Tiếp đến Quyết định số 274/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm có chức năng cơ bản là nơi tổ chức nghiên cứu, khai thác và biên dịch, xuất bản di sản Hán Nôm của dân tộc, đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm, sưu tầm, bảo quản, phục chế, nhân bản, góp phần phát triển văn hóa của dân tộc.
Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Phát triển đô thị, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Phát triển đô thị tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu, khai thác, sử dụng thông tin về lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực phát triển đô thị.