Chức năng của Viện Nghiên cứu Phát triển ngôn ngữ Quốc tế 

Đào tạo và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ như: Tiếng Anh Trình độ A, B, C; Tiếng Hoa Trình độ A, B; Đào tạo và cấp các loại Chứng chỉ: TOEFL, TOEIC, IELTS, B1, B2; Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các lớp tiếng Anh chuyên ngành như: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Du lịch, Khách sạn - Nhà hàng, Tiếng Anh Thương mại, Biên phiên dịch, Dịch thuật chuyên nghiệp; Đào tạo và cấp chứng chỉ Quản trị Hành chánh Văn phòng, Báo chí cơ bản, Ngữ văn, Xã hội học; Tâm lí giáo dục; Đào tào và cấp chứng chỉ nghề Hướng dẫn viên Du lịch, …; Đào tạo và cấp chứng chỉ Lý luận Giảng dạy Đại học, Lý luận Nghiệp vụ Sư phạm, Marketing, PR (Quan hệ công chúng - Pulic Relation), Văn thư Lưu trữ, Thư ký - Trợ lý Giám đốc, Cô nuôi dạy trẻ; Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chương trình Kỹ năng mềm; Đào tạo và cấp Chứng chỉ Tin học A, B, Tin học Văn phòng, Tin học Ứng dụng, ...; 

Nghiên cứu khoa học và cơ sở phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển ngôn ngữ, văn hoá, xã hội; Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học ngôn ngữ và khoa học xã hội - nhân văn với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, nghiên cứu viên.

Phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu viên; Tham gia thực hiện xã hội hoá các hoạt động trong khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hoá xã hội; Tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực ngôn ngữ, văn hoá xã hội. Việc tổ chức đào tạo, hợp tác đào tạo thực hiện theo quy định của pháp luật; Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư, dịch thuật, tư vấn các vấn đề văn hoá, xã hội,…. Giám sát độc lập các đề tài, dự án khoa học, công nghệ trong lĩnh vực ngôn ngữ và văn hoá xã hội; Chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu; Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực được phép hoạt động.

Viện có quyền chủ động cao trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ quốc tế; Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên khác trong Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ triển khai các hoạt động chung, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học; Đào tạo, hợp tác đào tạo và ươm tạo công nghệ mới; Tham gia các tổ chức khoa học và công nghệ tại khu vực và quốc tế trong phạm vi pháp luật quy định.