I. Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu Tôn giáo là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vẩn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về tín ngưỡng, tôn giáo; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảna, và Nhà nước; tư vẩn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu về tín ngưỡng, tôn giáo của cả nước.

2. Viện Nghiên cứu Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy dịnh của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu Tôn giáo có trụ sở đặt tại thành phổ Hà Nội; tên aiao dịch quốc tế bằng tiếna Anh là: Institute for Religious Studies, viết tắt là IRS.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của Viện Nghiên cứu Tôn giáo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tôn giáo học; những vấn đề thực tiễn của tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay; lịch sử hình thành, phát triển và quá trình du nhập, tiếp biến của các tín ngưỡng, tôn eiáo trong nước, góp phần làm sáng rõ vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong văn hoá và phát triển ở Việt Nam.

3. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo trên thế giới và Việt Nam, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách, pháp luật tôn giáo ở Việt Nam.

5. Kết hợp nghiên cứu với dào tạo trong lĩnh vực tôn giáo học, tham gia đào tạo đại học, sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về tôn giáo theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác.

6. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Tổ chức tư vẩn khoa học về tôn giáo, tín ngưỡng và cung cấp các dịch vụ công khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

8. Xây dựng hệ thống cơ sờ dừ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo. Trao đổi thông tin khoa học với các tô chức, cơ quan ở trong nước và nước ngoài theo quy định cùa pháp luật; quàn lý hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện của Viện Nghiên cứu Tôn giáo; xuất bàn các ấn phẩm khoa học; dăng tải và truyền bá các kết quả nghiên cứu, các kiến thức, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

9. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng nghiên cứu khoa học và đào tạo với các tô chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học ờ trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và các quy chế của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và sổ lượng người làm việc trong dơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Nghiên cứu Tôn giáo theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.