1.Chức năng:

1.1. Liên kết với các đơn vị giáo dục, khoa học kỹ thuật trong nước và ngoài nước nhằm đào tạo sau Đại học, Đại học, dưới Đại học.

1.2. Trực tiếp nghiên cứu đào tạo, hướng dẫn đề tài nguyên cứu cho nghiên cứu sinh, sinh viên. Hướng dẫn thực hiện các dự án khả thi. Chỉ đạo điều hành các trung tâm ngoại ngữ, kế toán, tin học trực thuộc Viện

1.3 Xúc tiến thành lập, chỉ đạo điều hành Viện công nghệ năng lượng mặt trời và các công nghệ có liên quan đến năng lượng mặt trời. Kết hợp với các cá nhân tập thể, Chính phủ trong và ngoài nước, nhằm nghiên cứn, ứng dụng sản xuất phân phối sản phẩm công nghệ năng lượng mặt trời và các công nghệ có liên quan đến năng lượng mặt trời.

2. Nhiệm vụ:

2.1.Nghiên cứu:

- Nghiên cứu định hướng  Khoa học quản trị cần và có trong hệ thống kinh tế quốc dân, kinh tế tập thể, cá thể.

- Phối hợp với các trường Đại học, trường Cao đẳng, Viện khác, nhằm đúc kết được những nguyên tắc quản trị khoa học có hiệu quả nhất cho mỗi đơn vi quản trị, chung cho tất cả các nghành nghề, lĩnh quy mô.

2.2.  Dịch vụ:

- Từ những nguyên tắc quản trị khoa học,Viện Khoa học quản trị Phương Nam đúc kết có hiệu quả nhất nói trên, sẽ tổ chức phổ biến, giảng dạy, thực hiện tại các đơn vị quản trị.

- Trong quá trình thực hiện Viện KHQT Phương Nam không hoạt động độc lập mà phải liên kết hợp tác với các đơn vị giáo dục khoa học, sản xuất để rút tỉa thêm kinh nghiệm đã đúc kết, lý luận về công việc quản trị.

2.3.  Sản xuất:

- Áp dụng các dây chuyền công nghệ năng lượng mặt trời trong và ngoài nước để thử nghiệm lại sản xuất thử.

- Phân phối sản phẩm, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước.

- Liên kết với các đơn vị nghiêm cứu kinh doanh khác trong và ngoài nước để trao đổi Khoa học công nghệ, sản phẩm, thị trường tiêu thụ.

IV. Định hướng phát triển:

Đào tạo:

Đào tạo nguồn nhân lực biết ứng dụng Khoa học Quản trị vào chức năng nhiệm vụ quản trị, nắm vững Khoa học Quản trị một cách hiệu quả nhất. Nhân lực đào tạo ra, đáp ứng mọi ngành nghề, lãnh vực, quy mô lớn, vừa, nhỏ.

Nghiên cứu:

- Nghiên cứu đúc kết các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp quản lý khoa học có hiệu quả.
- Từ trong thực tiễn hoạt động tại các đơn vị, soi rọi với lý luận để đề ra được những kết luận chính xác, Khoa học biện chứng nhất.

- Kết hợp Khoa học Quản trị của nhiều nước khác trên thế giới, soi rọi với thực tiễn tại nước ta để tìm hướng phát triển đúng đắn.

Dịch vụ:

- Liên kết mở các chương trình, khóa học sau đại học, đại học, dưới đại học.

- Chỉ đạo, điều hành các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kế toán.

Sản xuất:

- Thử nghiệm, hực nghiệm lại các dây chuyền công nghệ, sản xuất thử công nghệ năng lượng mặt trời.

- Liên kết với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước để phân phối sản phẩm và tìm thị trường tiêu thụ..