CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UGE

Chức năng, nhiệm vụ của UGE được nêu trong giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp. Các Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ của Liên hiệp gồm có:

- Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Khoa học & Công nghệ trong lĩnh vực điều tra thăm dò địa chất khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, xử lý nền móng, địa chất môi trường, khai thác và chế biến khoáng sản.

- Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình cấp, thoát nước đô thị và nông thôn, bảo vệ bờ (sông, biển), đê đập, nền đường, nền sân bay.

- Dịch vụ KH & CN: khảo sát, thiết kế và vận hành các mạng quan trắc nước ngầm và lún đất do khai thác nước ngầm, đánh giá tác động môi trường các công trình, khu công nghiệp, khu khai thác nước ngầm; thiết kế phương án bảo vệ môi trường; khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ lớn và trung bình; xử lý chất lượng nước sinh họat và nước thải; thông tin, tư vấn và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp khoáng sản, cấp nước, xử lý nền móng và bảo vệ môi trường.

Với chức năng, nhiệm vụ như trên, Liên hiệp đã và đang hoạt động các công việc như sau:
Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến các dự án thăm dò, thăm dò - khai thác, xin giấy phép khai thác thuộc lĩnh nước dưới đất, nước khoáng, khoáng sản, vật liệu xây dựng.

Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến khảo sát, đánh giá, xử lý nền móng công trình xây dựng các loại như: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, bến cảng, sân bay, mỏ khoáng sản, bãi rác, thuỷ điện, thuỷ lợi…

Thực hiện toàn bộ các bước liên quan đến quan trắc lâu dài hay ngắn hạn tài nguyên nước dưới đất, quan trắc lún đất do khai thác nước dưới đất, bảo vệ và cải thiện môi trường địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.

Xử lý nước ăn uống, sinh hoạt, nước thải các loại.

Nghiên cứu và ứng dụng tiến  bộ KHKT các lĩnh vực: Địa chất, Khoáng sản, Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và Môi trường.