Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường hoạt động với các chức năng và nhiệm vụ chính như sau:

Nghiên cứu khoa học và phát triển ứng dụng

-  Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí)

-  Các giải pháp công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu   

-  Giải pháp giảm phát thải cacbon     

-  Nghiên cứu tác hại và giảm thiểu chất thải nhựa và vi nhựa.

Dịch vụ khoa học và công nghệ

-  Tư vấn lập thủ tục môi trường: 

+  Đánh giá tác động môi trường         

+  Kế hoạch bảo vệ môi trường         

+  Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước         

+  Thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước         

+  Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại         

+  Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án         

+  Lập dự án đầu tư/báo cáo đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi/nghiên cứu khả thi. 
-  Đo đạc và phân tích chất lượng môi trường:

+  Nước: Nước mặt, nước thải, nước mưa, nước dưới đất, nước biển

+  Khí: Không khí xung quanh, không khí môi trường lao động, khí thải

+  Đất, bùn, trầm tích         

+  Chất thải rắn sinh hoạt/Công nghiệp/Bãi chôn lấp và các loại chất thải khác

+  Đa dạng sinh học: Động vật đáy, phiêu sinh động vật, phiêu sinh thực vật. 

-  Quan trắc môi trường:

+  Báo cáo công tác bảo vệ môi trường         

+  Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động         

+  Tư vấn và đo đạc môi trường cho các nhà máy, khu công nghiệp         

+  Các dự án chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại…         

+  Quan trắc môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí… quy mô tỉnh/thành phố
+  Các công trình ngoài khơi.     

-  Kỹ thuật môi trường:

+  Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công         

+  Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và chọn nhà thầu xây dựng cho các công trình môi trường         

+  Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt và vận hành các công trình xử lý chất thải (nước cấp, nước thải,khí thải, chất thải rắn)         

+  Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong mọi lĩnh vực về nước thải, khí thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác.