Sứ mệnh:

Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc đóng góp vào sự phát triển của khu vực Tây Bắc và đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực văn hoá nghệ thuật và du lịch chất lượng cao; nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; bảo lưu và phát triển những giá trị văn hoá của các dân tộc trong khu vực, đáp ứng yêu cầu của xã hội, đạt chuẩn quốc gia và quốc tế.

Tầm nhìn:

Trở thành Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc. Là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong nước và khu vực, hướng tới hội nhập quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch. Phát triển theo hướng nghiên cứu, sưu tầm, bảo lưu và phát huy các giá trị văn hoá của các dân tộc khu vực Tây Bắc; kết hợp đào tạo với giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mục tiêu:

 Xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc trở thành Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Tây Bắc theo hướng nghiên cứu và thực hành ứng dụng trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch, có cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của khu vực Tây Bắc và đất nước.