- Vị trí:

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc là cơ sở đào tạo công lập, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động TB & Xã hội các Bộ, Ngành liên quan.

+ Trường hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng công lập ban hành theo Quyết định số: 56/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nghị định số: 43/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ;

+ Trường là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, hoạt dộng bằng nguồn kinh phí sự nghiệp do ngân sách Nhà nước và một số hoạt động khác theo quy định của Nhà nước; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; có con dấu riêng hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật.

- Chức năng:

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn (kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ) đa ngành, có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ theo quy định của Luật giáo dục, Luật dạy nghề. Liên kết đào tạo phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ đào tạo và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Nhiệm vụ:

+ Căn cứ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triểnkinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, tiến hành xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo các ngành học bậc Cao đẳng và dưới bậc Cao đẳng.

+ Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành học, bậc học đảm bảo chất lượng toàn diện. Bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật theo tiêu chuẩn quy định và nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

+ Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài chính theo quy định của nhà nước. Tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên theo quy chế; biên soạn giáo trình theo quy định.

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và dịch vụ. Liên kết với cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, thực nghiệm khoa học - công nghệ. 

+ Xây dựng nhà trường vững mạnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khoẻ và rèn luyện thể chất của cán bộ, giáo viên, công nhân viênvà HS-SV. Giữ vững an ninh chính trị nhà trường, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Sứ mạng của trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc là trường trọng điểm chất lượng cao của Tỉnh, đào tạo nhân lực kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, góp phần làm cho Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại.