Viện kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Institute for Control Engineering and Automation- ICEA) là đơn vị cấp 2 thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Viện có các đơn vị chuyên môn gồm các Phòng nghiên cứu chuyên môn, Văn phòng Viện, Trung tâm máy tính, các phòng thí nghiệm chuyên ngành và xưởng gia công - chế tạo thử.

ICEA có mục tiêu trở thành một đơn vị Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ trình độ cao có uy tín trong và ngoài nước, đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (KT ĐK&TĐH) ngang tầm khu vực và quốc tế; một địa chỉ đầu tư, hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH và CGCN) hấp dẫn, tin cậy với các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh, quốc phòng; một cơ sở hỗ trợ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trình độ cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có uy tín trong lĩnh vực KT ĐK&TĐH.

ICEA có cơ cấu tổ chức và quản lý phù hợp với mô hình phát triển của Trường ĐHBK Hà Nội. Viện ICEA sẽ mở ra một bước phát triển quan trọng cả về quy mô, chất lượng NCKH và CGCN. Viện sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Nhà trường và thực hiện sứ mạng cao cả của Trường ĐHBK Hà Nội trong sự nghiệp Công nghiệp hóa & Hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.

(Nguồn: https://icea.hust.edu.vn/)