Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 3135/QĐ-BNN-TCCB về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và nâng cấp các đơn vị thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Công nghiệp rừng; Phòng nghiên cứu chế biến lâm sản; Phòng nghiên cứu Bảo quản lâm sản và Phòng nghiên cứu Tài nguyên thực vật rừng
Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp là tiền thân của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 1961. Quá trình phát triển từ 1 viện là Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp 1961-1971; sau đó thành 3 viện (Viện Lâm nghiệp 1972-1988, Viện Công nghiệp rừng 1974-1988, Viện Kinh tế Lâm nghiệp 1981-1988); và hợp nhất thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (từ 1988 đến nay).
Viện Sinh học Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 969/QĐ-BGD-TCCB của Bộ Giáo dục và đào tạo.