Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (IRRD) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau 18 năm hoạt động (từ năm 1997 đến nay), bằng sự năng động, sáng tạo và cố gắng không ngừng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hàng đầu của Bộ Khoa học và Công nghệ trong các lĩnh vực sau đây:

  • Nghiên cứu, tiếp thu, thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện công nghệ để chuyển giao, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. 
  • Tư vấn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ, quy hoạch môi trường; quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực cho các vùng, địa phương;
  • Tư vấn đánh giá tác động môi trường và thực hiện các dịch vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng lãnh thổ;
  • Dịch vụ phân tích trong lĩnh vực môi trường, đánh giá chất lượng đất, nước, không khí, chất lượng nông sản, thực phẩm, phân bón và thức ăn gia súc... 
  • Triển khai các hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ; tổ chức tọa đàm khoa học và hội thảo trong nước, quốc tế về khoa học và công nghệ.
  • Tổ chức, liên kết sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, công nghệ có hàm lượng khoa học cao.
    Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng cam kết là một đối tác tiềm năng, uy tín, là đơn vị chuyên môn cung cấp dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quy hoạch đảm bảo chất lượng tốt nhất. 
                                                                                    VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VÙNG