Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục), có chức năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách về biển và hải đảo; nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, cung cấp dịch vụ, tư vấn về khoa học, công nghệ biển, quản lý biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.
2. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (sau đây gọi là Tổng cục trưởng) kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm của Viện về nghiên cứu khoa học và công nghệ biển, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, cơ chế, chính sách phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; đánh giá tiềm năng, trữ lượng, phân bố tài nguyên biển, hải đảo; đánh giá hiện trạng và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo. Xây dựng cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ phòng, chống, giảm nhẹ tác hại do thiên tai biển, biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra; ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 

3. Chủ trì nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng:

a) Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; 

b) Quy hoạch không gian biển, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; 

c) Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; 

d) Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

đ) Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc và nhận chìm ở biển;

e) Mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái; mô hình phát triển nền kinh tế biển xanh, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

4. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, biến động về kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường liên quan đến biển, hải đảo của Việt Nam.

5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài về lĩnh vực biển, hải đảo và các lĩnh vực khoa học liên quan khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Nghiên cứu, thử nghiệm và đề xuất việc áp dụng các công nghệ, mô hình, công cụ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc và nhận chìm ở biển.

7. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

8. Tham gia các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng. 

9. Biên tập, phát hành, phổ biến các ấn phẩm thông tin về kết quả nghiên cứu về chiến lược, cơ chế, chính sách quản lý biển và hải đảo, khoa học và công nghệ liên quan đến biển và đại dương.

10. Cung cấp các dịch vụ về khoa học và công nghệ, tư vấn, chuyển giao, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục và quy định của pháp luật.
11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng và quy định của pháp luật.

12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng. 

13. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động; tài chính, tài sản được giao quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được cấp theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Tổng cục trưởng. 

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.