Ban lãnh đạo Viện gồm 01 Viện trưởng và 1 Phó Viện trưởng, quản lý 02 bộ môn gồm bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường; bộ môn Công nghệ môi trường và Đô thị thông minh. Hiện tại, Viện đang đào tạo 01 chương trình Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường, đào tạo 02 chương trình Thạc sĩ là Chương trình trình Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Công Nghệ Môi trường, 04 chương trình Đại học là Chương trình trình Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Công nghệ môi trường, Quản lý đất đai, Năng lượng tái tạo. Đặc biệt, để đảm bảo đất nước phát triển và hội nhập trong thời kỳ Công nghiệp 4.0, để thực hiện tốt hơn sứ mạng của IUH và IESEM năm 2019, Viện đã xây dựng thêm Chương trình Đại học liên kết 2+2 giữa IUH và Đại học Angelo (Mỹ) Ngành Quản lý Tài nguyên thiên nhiên; Chương trình đại học ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường; Chương trình Đại học ngành Quản lý đô thị thông minh và bền vững, các chương trình này chính thức tuyển sinh từ năm 2021. Hiện tại, Viện có 54 giảng viên, cán bộ gồm 44 cán bộ giảng dạy, 06 chuyên gia và 04 cán bộ hỗ trợ. Cùng với việc mở rộng quy mô đào tạo là sự tăng trưởng về số lượng sinh viên từ vài chục sinh viên đầu khóa lên đến trên 1000 sinh viên ở tất cả các ngành học và trình độ đào tạo hiện nay. Hiện tại, các sinh viên tốt nghiệp của Viện đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, trong đó có một số sinh viên được đánh giá cao về chuyên môn và thái độ làm việc.

(Nguồn: https://iesem.edu.vn/ky-ket-hop-tac-va-trao-tang-mo-hinh-xu-ly-nuoc-giua-iesem-va-cong-ty-kobelco-eco-solutions-viet-nam-d419.html)