Tầm nhìn

         Đến năm 2030, Trường Đại học Lao động – Xã hội trở thành trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực lao động - xã hội có kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, năng động, sáng tạo trong công việc, đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế có uy tín trong khu vực ASEAN

ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU

•   Mục tiêu đào tạo:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động - Xã hội sẽ là một trường đại học hàng đầu của Việt Nam, có qui mô đào tạo trên 20.000 người học; hàng năm tuyển sinh và đào tạo 50 nghiên cứu sinh, 400 học viên cao học và trên 4000 sinh viên đại học

•   Định hướng đào tạo:

-  Đẩy mạnh đào tạo sau đại học

-  Phát triển thêm các ngành đào tạo mới

-  Đa dạng hoá các loại hình đào tạo

-  Đào tạo một số lớp bằng tiếng Anh

-  Tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài

* ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU KHOA HỌC

•   Mục tiêu NCKH:

Đến năm 2020, Trường đại học Lao động - Xã hội sẽ là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lao động – xã hội

•   Định hướng NCKH:

- Ưu tiên thực hiện các nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển của Trường

- Nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học

- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, tổ chức bên ngoài

- Tăng cường tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của ngành và đất nước

- Nâng cao vị thế của trường thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học

•   Nhiệm vụ NCKH

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, sách chuyên khảo… phục vụ  đào tạo đại học và sau đại học của trường

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, các quy định quản lý đào tạo theo tín chỉ và theo chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành, các hệ và các loại hình đào tạo của trường

- Xây dựng, hoàn thiện các quy định quản lý của trường để đáp ứng yêu cầu của Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT và yêu cầu phát triển của trường

- Nghiên cứu phục vụ việc mở ngành đào tạo mới hệ đại học và sau đại học, đào tạo bằng hai và đào tạo từ xa

- Nghiên cứu các vấn đề kinh tế - lao động – xã hội phục vụ cho việc hoạch định chính sách của ngành LĐTBXH và phục vụ cho đào tạo của trường

- Mở rộng khai thác và hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước. Tổ chức các hội thảo liên trường, quốc gia và quốc tế.