1. Sứ mạng

Trường Đại học Nghệ thuật, Đại hoc Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dường tài năng và nguồn nhân lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa nghệ thuật của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu phát triển của trường

2 .1. Mục tiêu chung

Đến năm 2030, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo, bồi dường tài năng và nguồn nhân lực sáng tạo chất lượng cao, một trung tâm thực hành – ứng dụng, nghiên cửu khoa học công nghệ trong lĩnh vực mỹ thuật có uy tín, đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục quốc gia và khu vực.

2.2. Mục tiêu cụ thể

– Ổn định quy mô đào tạo khoảng 700 người học hệ đại học chính quy. Mở đào tạo sau đại học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật, ngành Quản lý Bảo tồn nghệ thuật di sản (thí điểm) và mở ngành đào tạo đại học Bảo tồn và phục chế nghệ thuật di sản.  Tập trung Đánh giá ngoài và có ít nhất 2 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực.

Bảo đảm trên 15% cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ; 90% cán bộ quản lý và cán bộ phục vụ được đào tạo chuẩn hóa chuyên môn, nghiệp vụ.

– 100% giảng viên tham gia nghiên cửu khoa học, tham gia triển lãm, hội thảo của khu vực, trong nước và quốc tế; 30% giảng viên hàng năm có bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

100% các Khoa có chương trình hợp tác, triển lãm quốc tế về mỹ thuật.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực mỹ thuật.

2.3. Mục tiêu giáo dục và trách nhiệm xã hội

Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế là đào tạo, bồi dưỡng tài năng và nguồn nhân lực sáng tạo có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có phẩm chất, đạo đức, sức khoẻ tốt; yêu nghề, năng động, sáng tạo để đáp ứng đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa nghệ thuật của đất nước, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp và thân thiện hướng tới người học, lấy đảm bảo chất lượng làm nền tảng phát triển, đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra theo yêu cầu của xã hội.

Thực hiện phương châm kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, lý thuyết gắn với thực hành; tạo điều kiện cho người học thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo.

Phát triển thể chất và kỹ năng sống, tạo điều kiện cho người học tham gia sinh hoạt văn hóa tinh thần, sinh hoạt phục vụ cộng đồng.

Gắn kết với địa phương qua việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các hoạt động cộng đồng góp phần phát triển văn hóa nghệ thuật của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước; hợp lực cùng hệ thống quản lý nhà nước các cấp, doanh nghiệp và cựu sinh viên xác định nhu cầu đào tạo, tìm môi trường thực tế nghề nghiệp và vị trí việc làm cho người học.

Phát triển nhà trường theo hướng hội nhập quốc tế với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu mỹ thuật chuyên sâu trong khu vực và trên thế giới, giao lưu, trao đổi học thuật và triển lãm mỹ thuật.