Trường Đại học Công nghệ Đông Á được Thủ tướng chính phủ cho phép thành lập ngày 09/12/2008 theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg. Trường Đại học Công nghệ Đông Á là trường đại học đa ngành nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường đào tạo các trình độ: Cao đẳng, Đại học và Sau đại học với nhiều hình thức: Chính quy, liên thông, vừa làm vừa học. Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định:

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và toàn diện, có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng nhu cầu của xã hội; Phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng; Sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ sự phát triển của Đất nước.

Tầm nhìn

Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á theo định hướng ứng dụng đa ngành, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu ứng dụng để phát triển bền vững và tự chủ toàn diện.

Mục tiêu chiến lược

Xây dựng Trường Đại học Công nghệ Đông Á trở thành một trường đại học đa ngành có uy tín trong hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và hướng tới hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi: Mọi hoạt động, quản trị và vận hành của Đại học Công nghệ Đông Á dựa trên các giá trị:

·      Học đi đôi với hành

·      Chất lượng và hiệu quả

·      Đổi mới sáng tạo

·      Trung thực và trách nhiệm

Triết lý giáo dục

Học để biết, để làm và để thay đổi