Tiền thân của Trường là Trường Sơ cấp Y tế (1977 – 1978 ) đóng tại Bảo Lộc, và năm 1978 chuyển về 6B Ngô Quyền phường 6 Thành phố Đà Lạt và đổi tên là Trường Trung học Y tế Lâm Đồng. Trường Y tế Lâm Đồng thành lập ngày 1/9/1978 theo quyết định số 58/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15 tháng 05 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ra Quyết định số 3505/QĐ- BGDĐT Về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Y tế. Nhiệm vụ chủ yếu của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng là Đào tạo, Bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn đối với hai nghành Điều dưỡng, Hộ sinh và các ngành kỷ thuật y học khác. Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Tổng diện tích khuôn viên trường: 7.964. Tổng diện tích sàn xây dựng: 3.110. Trường được chia 02 khu vực.

Thông tin liên hệ:

16 Ngô Quyền – Đà Lạt. ĐT: 063.3822153,

FAX: 063.3615000 E-mail: cdytld@caodangytelamdong.edu.vn