Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang có nhiệm vụ:

   1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trưc tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp thường xuyên nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

   2. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo đối với từng ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

   3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh đào tạo; thực hiện các hợp đồng Giáo dục nghề nghiệp với các cá nhân, tổ chức theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

   4. Tổ chức các hoạt động đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và in phôi văn bằng, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo nghề theo quy định của Bộ LĐTB&XH.

   5. Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

   6. Nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

   7. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

   8. Tổ chức cho cán bộ, viên chức, giáo viên và người học tham gia các hoạt động xã hội.

   9. Liên kết hoạt động giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và nước ngoài; Thường xuyên tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.

   10. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ dạy giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục nghề nghiệp và hoạt động tài chính.

   11. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính của Trường theo quy định của pháp luật.

   12. Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp hàng năm và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

   13. Xây dựng Trường theo hướng tiếp cận chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế; xây dựng trường nghề chất lượng cao theo phê duyệt của Thủ tướng chính phủ.

   14. Tổ chức, triển khai, quản lý các hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước theo qui định hiện hành.

   15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

   16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao.