1. Nhiệm vụ:

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và của người lao động.

Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung đào tạo của Trường và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, thực hiện đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuât nhằm nâng cao chât lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sản xuất, kinh doanh.

Liên kết hợp tác với các tổ chức: cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong nước và ngoài nước để tổ chức đào đạo và kết hợp đào tạo với nghiên cứu, xản suất, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng nguồn thu cho nhà trường.

Quản lý tổ chức, viên chức và tài sản của Trường theo phân cấp của Bộ và quy định của nhà nước.

2. Ngành, nghề đào tạo:

2.1. Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung học chuyên nghiệp:

Đào tạo trình độ cao đẳng: Trường được đào tạo các ngành theo Điều 2, Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 và theo quy định về thủ tục mở ngành đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp: Trường được tiếp tục đào tạo các ngành và chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền cho phép.

2.2. Các nghề đào tạo:

Đào tạo cao đẳng nghề: Trường được phép đăng ký đào tạo các nghề trình độ cao đẳng nghề theo thủ tục quy định kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đào tạo trung cấp nghề: Trường được tiếp tục đào tạo các nghề trình độ trung cấp nghề đã được cấp co thẩm quyền cho phép.

Trường được mở ngành, nghề đào tạo mới khi có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội duyệt theo quy chế hiện hành.

3. Quy mô đào tạo: Quy mô đào tạo chính quy các ngành, nghề của Trường từ 4.500 đến 5.000 sinh viên, học sinh.