Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nghiêu cứu khoa học, chuyển giao khoa kỹ thuật và công nghệ, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tầm nhìn

Phát triển mô hình đại học y – dược, đại học huế theo mô hình viện trường đạt chuẩn cấp quốc gia vào năm 2030 và hướng đạt chuẩn quốc tế 2045

Giá trị cốt lỗi

Tri thức và Nhân ái