Chức năng

Nghiên cứu phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông trên phạm vi cả nước (nghiên cứu phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục phổ thông; nghiên cứu về chất lượng giáo dục phổ thông và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông; nghiên cứu đánh giá chương trình giáo dục phổ thông; nghiên cứu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông)

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông;

Phổ biến, cung cấp thông tin khoa học về giáo dục phổ thông; tư vấn và chuyển giao công nghệ về giáo dục phổ thông.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.    Nghiên cứu phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục phổ thông; Nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông; triển khai chương trình giáo dục phổ thông; đánh giá, cải tiến chương trình giáo dục phổ thông; quản lý phát triển chương trình giáo dục phổ thông; kinh nghiệm quốc tế về phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

2.     Nghiên cứu các vấn đề về mô hình giáo dục phổ thông: mô hình lớp học, trường học; tổ chức phân hệ, giai đoạn giáo dục phổ thông; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường phổ thông phù hợp với điều kiện các vùng miền của đất nước.

3.    Nghiên cứu các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông: học liệu, sách giáo khoa,  thiết bị dạy học, cơ sở vất chất ở trường phổ thông; thẩm định, đánh giá sách giáo khoa, thiết bị dạy học; phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên ở trường phổ thông; tư vấn chiến lược, giải pháp, chính sách về giáo dục phổ thông.

4.    Nghiên cứu về chất lượng giáo dục phổ thông; về kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông phục vụ phát triển bền vững chương trình giáo dục phổ thông.

5.    Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục, các mô hình và chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với đối tượng người học và các vùng miền khác nhau của đất nước.

6.    Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về xây dựng, triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển chương trình và đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. Thực hiện các hoạt động bồi dưỡng, dịch vụ về lĩnh vực giáo dục phổ thông theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

7.    Thu thập, xử lý, lưu trữ, truyền thông, thông tin khoa học về kinh nghiệm giáo dục, thành tựu hiện đại về khoa học giao dục trong nước và trên thế giới; Tổ chức hội thảo, hội nghị, trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

8.    Thực hiện các Chương trình, Đề án, Đề tài, nhiệm vụ nghiên cứ được giao, đặt hàng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện KHGDVN và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao