NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1) Trình Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch phê duyệt chiến lược phát triển Học viện; Kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, sưu tầm, nghiên cứu khoa học, sáng tác, biểu diễn của Học viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2) Tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đới với các ngành đào tạo; biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và phát hành giáo trình tài liệu và các ấn phẩm khoa học khác để phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác và biểu diễn của Học viện theo quy định của pháp luật.

3) Tổ chức tuyển sinh đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ cho các ngành, nghề được phép đào tạo theo quy định của pháp luật.

4) Tiến hành các hoạt động sưu tầm, nghiên cứu sáng tác và biểu diễn múa nhằm giữ gìn và phát huy nghệ thuật múa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, tiếp thu và phổ biến những tinh hoa Nghệ thuật múa của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

5) Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

6) Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài về lĩnh vực múa nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện theo quy định của pháp luật.

7) Cải tiến công tác quản lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Học viện tinh gọn, hoạt động hiệu quả; thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8) Xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và người học thuộc phạm vi quản lý của Học viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch.

9) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

10) Thực hiện kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật.

11) Xây dựng trang tin điện tử (Website) của Học viện, quản lý và cung cấp nguồn thông tin của Học viện, tham gia hệ thống thông tin chung của các trường đại học, các Bộ, ngành có liên quan.

12) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ trường Đại học và được Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch giao.

SỨ MỆNH

Xây dựng Học viện Múa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật múa có uy tín với nhiều ngành ở các bậc đào tạo khác nhau. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ múa có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, đất nước và khu vực.

TẦM NHÌN

Giai đoạn 2018-2025

Học viện Múa Việt Nam tập trung xây dựng chương trình, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, học liệu phục vụ cho các trình độ đào tạo; Đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh ở các bậc đào tạo; Kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo bậc đại học; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo đại học; Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của Học viện; Chuẩn hóa phương pháp dạy học tích cực; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội; Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ; Khai thác các lợi ích từ hợp tác quốc tế để phát triển đào tạo; Tin học hóa công tác quản lý hành chính.

Giai đoạn 2026-2030

Học viện đi vào hoạt động ổn định, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với quy mô đào tạo của Học viện, mở rộng cơ cấu ngành học, đào tạo trình độ thạc sĩ nghệ thuật múa; Đổi mới quản lý và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật - công nghệ theo hướng tự khai thác, phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.