Đăng ký
Tài nguyên thông tin
PACE là học viện quản lý có ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam, tiên phong trong việc giúp các doanh nghiệp nâng tầm quản trị và vươn tầm quốc tế. Hiện PACE có 8 trường trực thuộc, 8 đơn vị thành viên và 9 đối tác toàn cầu.
Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center - VICC) là một tổ chức phi chính phủ có cam kết lâu dài trong việc lan tỏa tri thức cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới trí thức và lãnh đạo trẻ tại Việt Nam. VICC đặt trọng tâm các chương trình và dự án vào thanh niên, vì chúng tôi tin tưởng thanh niên có thể tạo nên những thay đổi mạnh mẽ cho xã hội.
Ngay từ khi Viện được thành lập đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ là nơi bảo tồn, nghiên cứu và đào tạo đội ngũ chuyên gia Hán Nôm. Tiếp đến Quyết định số 274/QĐ-KHXH ngày 27 tháng 02 năm 2013, Viện Nghiên cứu Hán Nôm có chức năng cơ bản là nơi tổ chức nghiên cứu, khai thác và biên dịch, xuất bản di sản Hán Nôm của dân tộc, đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm, sưu tầm, bảo quản, phục chế, nhân bản, góp phần phát triển văn hóa của dân tộc.