Chức năng

Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính có chức năng: Nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu:

Các vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hành chính;

Nghiên cứu các nội dung cải cách hành chính nhà nước Việt Nam;

Nghiên cứu so sánh cải cách hành chính Việt Nam và các nước trên thế giới;

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng những luận cứ khoa học, thực tiễn, đóng vai trò phản biện chính sách, tư vấn các cơ quan quản lý nhà nước về chiến lược, biện pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước, về cải cách bộ máy và cải cách hành chính;

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước;

Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và dịch vụ khoa học và công nghệ.

2. Tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Học viện Hành chính trong công tác quản lý khoa học:

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện Hành chính, xây dựng kế hoạch và bảo đảm hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo;

– Là đơn vị có trách nhiệm thay mặt Giám đốc Học viện quản lý toàn bộ hoạt động khoa học của Học viện;

– Xây dựng phương hướng, chương trình, kế hoạch khoa học và công nghệ dài hạn và hàng năm trình Giám đốc Học viện phê duyệt; bảo vệ kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện Hành chính với Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nghiên cứu khoa học;

– Triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện;

– Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện và của sinh viên;

– Tổ chức đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ, đánh giá và nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học;

– Xây dựng, quản lý danh sách và lý lịch khoa học của các cộng tác viên khoa học hành chính trong và ngoài Học viện.

3. Tổ chức thông tin, tư liệu khoa học hành chính:

Thu thập và giới thiệu các công trình khoa học hành chính và quản lý nhà nước trong và ngoài nước;

Tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm về cải cách hành chính phục vụ các lãnh đạo, quản lý hành chính nhà nước;

Trao đổi học thuật và giới thiệu các phương pháp tiếp cận khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy kiến thức về hành chính và quản lý nhà nước;

Xây dựng, quản lý và khai thác tư liệu khoa học hành chính và quản lý nhà nước phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác giảng dạy, bồi dưỡng và công cuộc cải cách hành chính trong cả nước.

4. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo kỹ năng hành chính:

Tư vấn trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác cải cách bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về hành chính và quản lý nhà nước;

Tổ chức đào tạo ngắn hạn cho cán bộ, công chức và các cơ quan, tổ chức ngoài khu vực nhà nước theo nhu cầu của xã hội;

Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu viên khoa học hành chính và quản lý nhà nước; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề.

5. Tổ chức, phối hợp và tham gia biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề về hành chính và quản lý nhà nước.

6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu, dịch vụ khoa học hành chính và quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Học viện.

7. Tham gia, phối hợp với các đơn vị của Học viện:

Xây dựng, định hướng các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hành chính;

Xây dựng các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc các loại hình đào tạo, bồi dưỡng;

Xây dựng các phương hướng, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước dài hạn và ngắn hạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Học viện.