Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trở thành trường sư phạm trọng điểm quốc gia; đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á trên một số lĩnh vực mũi nhọn; tham vấn có hiệu quả các chủ trường, chính sách về giáo dục và đào tạo.

Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đào tạo giáo viên là nồng cốt; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cho sự phát triển đất nước, trọng tâm là khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Triết lý giáo dục

Toàn diện: Người học được đào tạo, bồi dưỡng có đầy đủ các yếu tố Đức - Trí - Thể – Mĩ; đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
 
- Khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến thức rộng, hình thành những kĩ năng cần thiết để vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau; đồng thời có chuyên môn sâu ở một lĩnh vực nhất định

- Sáng tạo: Người học phát triển tư duy độc lập, sáng tạo; làm cơ sở để tạo ra những sáng kiến, cải tiến và phát minh khoa học trong nghiên cứu, dạy học và công việc.
- Thực nghiệp: Thực nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học đi đôi với hành, những kiến thức tiếp nhận từ nhà trường được vận dụng hiệu quả, linh hoạt vào hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Giá trị cốt lõi

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tuyên bố giá trị cốt lõi của Trường trong Chiến lược phát triển trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2020 – 2025 và hướng đến tầm nhìn 2030, trong đó nêu rõ giá trị cốt lõi của Nhà trường là: “Tôn trọng - Sáng tạo - Chất lượng”; đó là những giá trị đặc trưng mà Nhà trường coi trọng và được hun đúc qua quá trình xây dựng và phát triển.

- Tôn trọng: Tôn trọng là định hướng trong từng hành động của người làm giáo dục. Luôn tôn trọng bản thân, tôn trọng người khác và tôn trọng các quy định.

- Sáng tạo: Sáng tạo là yêu cầu cần thiết đối với công việc. Đổi mới cách nghĩ, cách làm, hình thành tri thức mới, đón nhận sự thay đổi, thích ứng với hoàn cảnh để phát triển.

- Chất lượng: Chất lượng là yếu tố tạo nên sự tồn tại và phát triển bền vững. Chất lượng giáo dục ngày càng cao là uy tín, danh dự và thương hiệu của Nhà trường.