LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Cơ quan chủ quản:  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ quan quyết định và ngày, tháng, năm thành lập:

Viện Tài nguyên và Môi trường biển (từ tháng 6 năm 2008) là Viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập theo Nghị định số 62/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2008 của Chính Phủ.

Chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển được quy định tại Quyết định số 200/QĐ-VHL ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

Tiền thân là Đội điều tra hải dương học thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước thành lập tháng 7/1959, đến năm, 1967 chuyển thành Viện Nghiên cứu biển - Cơ quan khoa học biển duy nhất ở Miền Bắc lúc bấy giờ.

Đến nay, Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã trải qua 55 năm nghiên cứu khoa học biển.

Trong lịch sử của mình, Viện đã có một số lần thay đổi tên và cơ quan trực thuộc cấp trên:

1959         -           Đội điều tra Hải dương, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

1961         -           Trạm Nghiên cứu biển, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

1967         -           Viện Nghiên cứu biển, trực thuộc Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

1976         -           Trạm nghiên cứu Vịnh Bắc Bộ, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

1989         -           Trung tâm Nghiên cứu biển Hải Phòng, trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

1993         -           Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, trực thuộc Viện Hải dương học Nha Trang.

2005         -           Viện Tài nguyên và Môi trường biển, trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2008         -           Viện Tài nguyên và Môi trường biển cấp quốc gia (6/2008), trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2013         -          Viện Tài nguyên và Môi trường biển cấp quốc gia, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn ---