Chức năng

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, chọn tạo giống ưu thế lai; nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản, chế biến và đánh giá phẩm chất nông sản phẩm, ô nhiễm môi trường đất, nước nông nghiệp.

- Sản xuất thử nghiệm giống cây trồng mới, các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp, các chế phẩm phân bón và các sản phẩm thực phẩm.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức Hội thảo, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ chuyên môn. 

- Đào tạo kỹ thuật viên chuyên ngành, tham gia đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và nông học.

Nhiệm vụ

- Tổ chức nghiên cứu công nghệ mới sản xuất các giống cây trồng.

- Nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất một số giống cây trồng.

- Dịch vụ cung ứng giống cây trồng và hoa có chất lượng (khoai tây, cẩm chướng, đồng tiền…), tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao sản xuất nông nghiệp.

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, đào tạo và sản xuất.