TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức phi lợi nhuận đi đầu trong việc phát triển bền vững các ngành nghề nông thôn ở Việt Nam.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là đưa những thành quả từ nghiên cứu vào việc đầu tư phát triển nhằm tăng cường tính bền vững, năng suất và hiệu quả của ngành nghề nông thôn giúp nâng cao đời sống của người dân nghèo, tạo cơ hội cho phụ nữ và bảo vệ môi trường.

VIRI tập trung nghiên cứu và phát triển mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng và tìm ra cơ hội mới. Các kiến thức khoa học công nghệ và các quy trình mới được áp dụng cho ngành nghề nông thôn để cung cấp các kiến thức nhằm gia tăng khả năng sinh lợi, khôi phục nhanh và phát triển bền vững, trao quyền cho các cộng đồng địa phương để tập trung vào các vấn đề mang tính quốc gia có ảnh hưởng đến ngành nghề nông thôn.

Tập trung phát triển các sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe và thân thiện với môi trường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam cam kết hỗ trợ cao nhất về đào tạo và hợp tác với mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Chúng tôi luôn phấn đấu mở rộng phát triển một cách công bằng trong mọi hoạt động cùng với việc ý thức cao trách nhiệm xã hội đối với những tổ chức cá nhân mà chúng tôi hỗ trợ. Tất cả những giá trị này gắn kết tất cả các thành viên của VIRI trong một môi trường văn hóa chung tạo ra một tổ chức thống nhất.