Chức năng nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới (Institute of Tropical Forest Research and Development - INTROFORD) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ với chức năng nhiệm vụ cụ thể:

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Lâm nghiệp (lâm sinh, kinh tế chính sách lâm nghiệp, chế biến và bảo quản lâm sản, quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, sinh thái môi trường rừng); Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn lâm nghiệp; Nông nghiệp và phát triển nông thôn (xây dựng cơ chế chính sách, xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật).

- Tư vấn về khảo sát, thiết kế, xây dựng, thẩm tra, thực hiện các công trình lâm sinh, điều tra, quy hoạch, điều chế rừng; Các đề án, dự án đầu tư lâm nghiệp, phát triển nông thôn miền núi, biến đổi khí hậu, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học, du lịch sinh thái, các công trình cây xanh cảnh quan và di tích lịch sử, văn hoá; Phòng trừ mối hại (cây, gỗ, lâm sản, công trình xây dựng); Tư vấn giám sát, đánh giá các dự án đầu tư, công trình lâm nghiệp; Tư vấn xây dựng và tham gia thẩm định các công trình về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, Tư vấn xác định giá các loại rừng.

- Khảo sát, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường ; Giám định chủng loại lâm sản; Ứng dụng công nghệ cao trong lâm nghiệp (công nghệ viễn thám, GIS, nuôi cấy mô và tế bào, gen); Xây dựng và cung cấp các loại phần mềm  công nghệ thông tin chuyên ngành nông - lâm nghiệp; Thành lập, cung cấp các loại bản đồ chuyên đề lâm nghiệp, cung cấp giống và cây lâm nghiệp, cây xanh đô thị các loại; Tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp.

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.