Ngày 17/4/1978, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Quyết nghị số 215-NQ/QHK6 phê chuẩn việc thành lập Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, cơ quan ngang Bộ của Hội đồng Chính phủ và trên cơ sở đó Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111 – CP ngày 18/5/1978 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế.

Năm 1992, Chính phủ ban hành Nghị định số 07-CP ngày 27/10/1992 giao Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phụ trách Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Qua 35 năm thành lập và trưởng thành, khi mới thành lập chỉ có 22 cán bộ, đến nay  (tính đến ngày 7/5/2015) Viện đã có một đội ngũ cán bộ gần 100 người, trong đó 92% số lượng cán bộ có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 2 Phó Giáo sư, 15 tiến sĩ, 40 thạc sĩ và 31 trình độ đại học.

Kể từ khi thành lập, mặc dù có nhiều thay đổi về cơ quan quản lý cấp trên nhưng chức năng và vai trò cơ bản của Viện không thay đổi, Viện luôn là cơ quan nghiên cứu xây dựng và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam, đề xuất các chính sách đổi mới cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình kinh tế - xã hội của từng giai đoạn phát triển của đất nước, là cơ quan tư vấn kinh tế quan trọng và tin cậy của Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao trong nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ:
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam 
Điện thoại: 84-24-38437461 Fax: 84-24-38456795
Email: vanphongciem@mpi.gov.vn