Tầm nhìn

"viện nghiên cứu kinh tế phát triển - đại học kinh tế tp. Hồ chí minh sẽ trở thành một trong những trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin khoa học kinh tế có uy tín trong phạm vi cả nước"

Sứ mệnh

"với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại và đồng cảm - viện nghiên cứu kinh tế phát triển sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và đòi hỏi về nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện, tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế"

Chức năng và nhiệm vụ

1. Nghiên cứu khoa học kinh tế

Nghiên cứu cơ sở khoa học của sự phát triển kinh tế.

Tổng kết kinh nghiệm, thực tiễn phát triển kinh tế của thế giới và việt nam.

Nghiên cứu các xu hướng phát triển kinh tế xã hội.

Nghiên cứu tác động của các công cụ kinh tế.

 2. Nghiên cứu ứng dụng

Xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội vùng, khu vực, tỉnh, thành phố,...

Xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Nghiên cứu, triển khai các đề tài, kết quả nghiên cứu.

3. Tư vấn kinh tế và quản trị kinh doanh

Phân tích các chính sách kinh tế các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư.

Xây dựng các dự án kinh doanh nhằm đáp ứng cho nhu cầu sáng lập, phát triển – mở rộng, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Thông tin kinh tế – thị trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

 4. Đào tạo, bồi dưỡng

Huấn luyện các phương pháp, nghiên cứu sự phát triển kinh tế – xã hội.

Huấn luyện các nghiệp vụ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp.

Huấn luyện kỹ năng nghiên cứu marketing, nghiên cứu thị trường– đánh giá thị trường.

Huấn luyện các kỹ năng mềm.

Huấn luyện kỹ năng quản trị các lĩnh vực kinh tế khác.