Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về đo đạc và bản đồ; đào tạo trình độ tiến sĩ kỹ thuật trắc địa và bản đồ. 
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Chức năng nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược phát triển Viện; kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, 5 năm, hằng năm; các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc và bản đồ; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp trắc địa để xây dựng hệ tọa độ và hệ độ cao động lực, hệ thống thông tin trắc địa quốc gia.

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ xác định sự dịch chuyển địa động lực vỏ Trái đất; cung cấp chuỗi số liệu về dịch chuyển vỏ Trái đất phục vụ dự báo tai biến tự nhiên; thực hiện công tác quan trắc địa động lực lãnh thổ bằng phương pháp trắc địa trong mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia.

4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ đo trọng lực trên đất liền, trên biển; thực hiện công tác đo trọng lực theo chu kỳ trên mạng lưới trọng lực quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực và gradient quốc gia trọng trường Trái đất; thực hiện công tác thống kê hệ thống trọng lực quốc gia.

5. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ thành lập bản đồ địa hình, đo đạc bản đồ biển, đo đạc công trình, bản đồ công trình ngầm, đo đạc địa chính, bản đồ chuyên đề, atlas, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý; phát triển các hệ thống tự động hóa trong thành lập bản đồ.

6. Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ đo vẽ ảnh, viễn thám phục vụ công tác đo đạc bản đồ, giám sát tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

7. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ việc xây dựng các định hướng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học – công nghệ của Bộ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ.

8. Nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ về đo đạc, bản đồ và địa tin học phục vụ các công tác điều tra, khảo sát, đánh giá, phân tích hiện trạng tài nguyên thiên nhiên.

9. Thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về đo đạc, bản đồ, viễn thám và địa chính theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hện các chương trình, dự án sản xuất trọng điểm cấp nhà nước, cấp ngành.

10. Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai công nghệ đo đạc, bản đồ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về đo đạc, bản đồ theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12. Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

13. Đào tạo trình độ tiến sĩ ngành kỹ thuật trắc địa và bản đồ theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, xuất bản tạp chí khoa học công nghệ về đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

15. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

16. Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Viện theo phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

18. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.