Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018 mà Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng (ĐHHP) đã đề ra, tôi đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức Nhà trường thực hiện tốt những việc chính sau đây:

Một là, Phải duy trì sự đoàn kết, nhất trí cao trong mọi công việc của tập thể, thực hiện thật tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò chủ động, sáng tạo của người đứng đầu đơn vị, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2016-2017 để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấn chỉnh kỉ cương, nền nếp trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học (NCKH), hợp tác quốc tế, chấp hành nội qui, qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29 của BCHTW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Trường ĐHHP về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo.

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, mục tiêu đào tạo, biên soạn mới và biên soạn lại giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên, cải tiến nội dung bài giảng, thường xuyên cập nhật kiến thức, áp dụng các phương pháp giảng dạy đại học mới một cách có hiệu quả để giảng dạy cho sinh viên. Tăng cường công tác quản lý và xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh. Tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc, công bằng, đúng qui chế, kiên quyết đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực ra khỏi môi trường giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Ba là, Tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện để trở thành những nhà giáo, nhà quản lý không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn vững về chính trị, có đủ năng lực và bản lĩnh để tiếp tục xây dựng Nhà trường vững mạnh.
Bốn là, Để xứng đáng là những kĩ sư tâm hồn được Đảng và Nhà nước giao cho, mỗi cán bộ, giảng viên phải xác định rằng, mình không chỉ có nhiệm vụ truyền thụ kiến thức khoa học, nghiệp vụ cho các em sinh viên mà còn phải thể hiện thái độ tận tuỵ với nghề dạy học, tình thương và trách nhiệm với sinh viên, đồng thời phải luôn luôn là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách để cho các em sinh viên noi theo; ra sức bảo vệ đạo đức trong sáng, không chấp nhận hiện tượng thương mại hoá trong giáo dục – đào tạo;

Năm là, Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, làm tốt công tác bồi dưỡng sinh viên giỏi và hướng dẫn sinh viên NCKH để trong năm học 2017-2018 có nhiều sinh viên của Nhà trường tiếp tục giành được những giải thưởng cao hơn nữa trong các kỳ thi Olympic và các cuộc thi sinh viên NCKH, góp phần làm rạng danh cho truyền thống ham học, học giỏi và NCKH giỏi của sinh viên Trường ĐHHP.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Trường Đại học Hải Phòng 
Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031 3876 338, Fax: 031 3876 893 
Email: info@dhhp.edu.vn Website: http://dhhp.edu.vn