Ngày 12 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã ký quyết địng số 984 QĐ/TC thành lập Trường Công nhân Cơ Giới II, là tiền thân của Trường Cao đẳng Cơ giới ngày nay. Trường được xây dựng tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thầy Nguyễn Tấn Kim là người Hiệu trưởng đầu tiên của trường.
Bước sang thập kỷ 90, đây là thời gian sự đổi mới của nhà trường thực sự bắt đầu. Nhằm đáp ứng nhu cầu người học, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu lao động kỹ thuật trong khu vực, Trường đã mở thêm các ngành nghề mới như: Điện Công nghiệp và Dân dụng, Cơ điện nông thôn, Gò-hàn; Cấp thoát nước đô thị và nông thôn, nâng tổng số ngành nghề đào tạo của trường lên 10 nghề.

Ngày 13/02/2007 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 462/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trường Trung cấp nghề Cơ Giới Quảng Ngãi trên cơ sở Trường Công nhân Cơ giới II, cùng với việc giao nhiệm vụ cho Nhà trường đào tạo 17 ngành nghề khác nhau trên các lĩnh vực: Cơ giới, Cơ khí, Cơ điện và Kinh tế.

Ngày 11/02/2010 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 299/QĐ-LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ Giới trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp nghề Cơ giới Quảng Ngãi. Nhà trường đã được Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận cho phép Trường được đào tạo 3 cấp trình độ nghề là Cao đẳng,  Trung cấp và Sơ cấp.

Ngày 20 tháng 6 năm 2017 Trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Cơ Giới theo quyết định số 917/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ máy của trường được xây dựng lại với 12 đơn vị trực thuộc, gồm: 6 phòng, 05 khoa và 01 trung tâm. Đội ngũ CB-GV Nhà trường là 130 người, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó  30% có trình độ thạc sĩ; 100% giáo viên chuyên môn trình độ và năng lực dạy tích hợp lý thuyết và thực hành.  Nhiều giáo viên nhà trường đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”  cấp quốc gia, cấp tỉnh...

a.Chức năng:

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới là trường đào tạo nghề trọng điểm thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn Trung Trung Bộ hoạt động theo điều lệ của trường, được xây dựng trên cơ sở điều lệ mẫu do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH và được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Trường là đơn vị sự nghiệp dạy nghề chịu sự quản lý Nhà nước về dạy nghề của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trường có chức năng đào tạo trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề thuộc ngành Nông nghiệp và cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho các thành phần kinh tế trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

b. Nhiệm vụ:

        - Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật cho sản xuất, dịch vụ ở các trình độ Cao Đẳng nghề, Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề. Trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động;

      - Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo;

  - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề;

 - Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo qui định của bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 - Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; Phù hợp với ngành nghề, qui mô và trình độ đào tạo theo qui định của pháp luật;

 - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; Thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo qui định của pháp luật;

 - Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề;

 - Tổ chức cho người học nghề thăm quan, thực tập tại doanh nghiệp;

 - Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề;

 - Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội;

 - Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu các ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính;

 - Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà Nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo qui định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

 - Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo qui định của pháp luật;

 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

c. Quyền  hạn:

- Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch phát triển mạng lưới các trường cao đẳng nghề;

- Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động dạy nghề;

- Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc trường theo cơ cấu tổ chức đã được phê duyệt trong Điều lệ của trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp trưởng phòng, khoa và tương đương trở xuống;

- Được thành lập doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch dạy nghề, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm và thị trường lao động;

- Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của trường;

- Được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo đơn đặt hàng; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế và tín dụng theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.