Tính đến năm 2019, trường đã có lịch sử 45 năm với nhiều giai đoạn và tên gọi khác nhau:

- Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ điện miền núi Việt Bắc.

- Trường Công nhân Cơ điện Việt Bắc.

- Trường Công nhân kỹ thuật.

- Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.

Sứ mệnh

"Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc ĐHTN là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn về lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và đào tạo nghề; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc"

Tầm nhìn

 “Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; Không ngừng nâng cao chất l­ượng giáo dục đào tạo ngang tầm các nư­ớc trong khu vực; Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực; Phấn đấu trở thành một tr­ường đại học trong t­ương lai”