Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn về khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nhân lực

Cung cấp dịch vụ tư vấn, chuyển giao các nội dung nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp theo qui định của pháp luật như: phương pháp giảng dạy, chương trình, giáo dục đào tạo; thực hiện các chương trình đào tạo thường xuyên, bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; tư vấn chính sách về đào tạo, phát triển nhân lực, cung ứng lao động có kỹ năng nghề cao cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động theo qui định của pháp luật.

Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện.


sứ mệnh – tầm nhìn – giá trị cốt lõi

Sứ mệnh: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp; cầu nối tri trức, khoa học kỹ năng nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; giao lưu kết nối

Tầm nhìn: viện đào tạo và phát triển nhân lực trở thành tổ chức có uy tín trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý đào tạo, quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn trong nước, trong khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi: đổi mới - khác biệt - uy tín.