Gồm 8 phòng, 10 khoa. Cụ thể:

* Các Phòng: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Quản trị, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Đào tạo,    Phòng Thanh Tra và Phòng NCKH - Quan hệ quốc tế. 

* Các Khoa: Khoa Sư phạm, Khoa KH Xã hội và Nhân văn, Khoa KH Tự nhiên, Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng-An ninh, Khoa Kinh tế -Tài chính, Khoa Nông-Lâm-Thủy sản, Khoa Kỹ thuật - Công nghiệp,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Tại chức - Bồi dưỡng và Khoa Lý luận chính trị

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Tính đến cuối năm học 2011 - 2012, toàn trường có 262 CBVC, trong đó có 187 người làm công tác giảng dạy, bao gồm: Tiến sĩ 04 người; Thạc sĩ 63 người, ĐH 110 người và 10 giáo viên trình độ khác.

Toàn trường có 29 GV chính (21 người làm công tác giảng dạy, 08 người công tác tại phòng, ban) và 03 chuyên viên chính.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO 

1. Đào tạo chính quy:

- Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng: 14 ngành

- Các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo nghề

* Trung cấp chuyên nghiệp: 13 ngành

* Đào tạo nghề: 01 nghề

2. Đào tạo vừa làm vừa học, trình độ Cao đẳng: 6 ngành: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, Kế toán.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: 075. 3822294 - Fax: 075. 3820103