Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực động lực học trong môi trường chất lỏng và không khí, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai, nâng cao nhận thức cộng đồng, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học, triển khai dự án với công tác đào tạo và phục vụ xã hội.

Sứ mệnh

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh

Tầm nhìn

Tiên phong kết nối giữa nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và BĐKH; quản lý tài nguyên, môi trường bền vững theo hướng phát triển xanh

Giá trị cốt lõi

Chất lượng xuất sắc Chuyên nghiệp, uy tín Phục vụ cộng đồng

Lĩnh vực nghiên cứu

-       Nghiên cứu cơ bản và thực hiện các nhiệm vụ về khí tượng và biến đổi khí hậu

-       Dịch vụ khoa học liên quan đến thủy văn, thủy lợi, tài nguyên nước, quản lý lũ tổng hợp

-       Các dịch vụ về dự báo, cảnh báo, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai;

-       Nghiên cứu biển, vùng biển ven bờ và các dịch vụ liên quan

-       Nghiên cứu và ưng dụng khoa học kỹ thuạt cho Môi trường và Hệ sinh thái

-       Thực hiện khảo sát: Địa hình, Khí tượng, Thủy văn và Hải văn, xã hội học, đánh giá thị trường….;

-       Xây dựng ngân hàng dữ liệu và cung cấp các thông tin dữ liệu, dự báo khí tượng, thủy văn và hải văn;

-       Đánh giá, tính toán, dịch vụ tư vawns kỹ thuật về các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo

 

-       Các dịch vụ về quản lý, điều phối, giám sát và đánh giá dự án (đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn tài trợ nước ngoài)