CHỨC NĂNG

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ mới trong lĩnh vực: vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển tự động.

NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hoạt động 5 năm, hàng năm của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ cao, công nghệ mới về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao bao gồm: lĩnh vực điện tử – vi điện tử, công nghệ thông tin – điều khiển tự động vào sản xuất và đời sống, trong đó tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh.

3. Triển khai thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Trung tâm.

4. Tham gia đào tạo tiến sĩ , tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các chuyên ngành thuộc chức năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5. Hợp tác nghiên cứu khoa học, liên doanh, liên kết, đầu tư thử nghiệm, phát triển kỹ thuật, công nghệ mới, dịch vụ khoa học và công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý trang thông tin điện tử của Trung tâm và thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

7. Tư vấn xây dựng, thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao phù hợp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

8. Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong phạm vi chức năng được giao và theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Thử nghiệm, kiểm chuẩn, đánh giá chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ thuộc lĩnh vực hoạt động;

b) Tư vấn, thiết kế, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cung cấp giải pháp kỹ thuật, chế thử sản phẩm;

c) Dịch vụ phòng thí nghiệm, đo lường, thử nghiệm;

d) Chuyển giao công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, bí quyết công nghệ;

đ) Các sản phẩm là kết quả nghiên cứu;

e) Sản phẩm, hàng hóa công nghệ cao;

g) Vật tư, linh kiện, nguyên vật liệu chuyên ngành;

h) Máy móc, thiết bị, phần mềm hoặc dây chuyền công nghệ thuộc các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm;

9. Triển khai và phối hợp thực hiện các dự án đầu tư được giao của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định;

11. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu theo phân cấp của Viện và theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.